ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน
 สาขาวิชา : 587610141-เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
          
ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117