ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน
 สาขาวิชา : 567610141-เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025205 Curriculum Development and Learning Organization
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1045103 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1015102 Being a Professional Teacher and Classroom Management
 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1025601 Group Learning behavior and Teaching Only
 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ
2 (1-2-3)
1055201 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1045104 Research Methodology
 วิทยาการวิจัย
3 (2-2-5)
1035202 Educational Innovation and Technology for Teachers
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1065101 Communitative Language for Teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
2 (1-2-3)
 2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015901 Seminar in Education
 สัมมนาทางการศึกษา
2 (1-2-3)
1025201 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 (1-2-3)
1015103 Quality Assurance in Education
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (0-0-0)
 3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005803 Teaching Internship l
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-200)
1005804 Teaching Intemship ll
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-200)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117