ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน
 สาขาวิชา : 50711010143-เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1055201 Learning Psychology
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-0)
1035202  
 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-0)
1005803  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-0-3)
1045103  
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
1025205 Curriculum and Instructional Process
 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 (2-2-0)
1015102  
 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู
3 (3-0-0)
1045104  
 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
3 (3-0-0)
 2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015103  
 การประกันและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา
3 (3-0-0)
1015501  
 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3 (3-0-0)
1085601  
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-0)
1015901 Seminar in Education
 สัมมนาทางการศึกษา
3 (3-0-0)
1025301  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117