ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
 หลักสูตร : เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธธเธ™เธจเธถเธเธฉเธฒเธ”เน‰เธฒเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเธ•เนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธ—เธตเนˆเธชเธญเธ‡
 สาขาวิชา : 577010261-เธงเธดเธŠเธฒเธŠเธตเธžเธ„เธฃเธน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8060101 English for Graduate Studies 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (2-2-5)
8061101 Information and Communication Technology 1
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
 2. หมวดวิชาบังคับเรียน    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079501 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1072502 Educational Research for Learning Development
 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1071502 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1072501 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1070501 Philosophy of Education and Being Professional Teacher
 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1077501 Computer and Educational Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1070502 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1080501 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1071501 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000501 Observation and Practicum
 สังเกตและทดลองสอน
1 (0-0-80)
1000601 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-240)
1000602 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-240)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117