ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 5236101442-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-2)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (1-2-2)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400001 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    128 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1192511 Introduction to Computer Operating System
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1193411 Programs for Steel Picture and Digital Television Production
 โปรแกรมด้านภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
3 (2-2-5)
1192311 Information to Programming for Teachers
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1192612 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
1192911 Computer Graphics for Teachers
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกสำหรับครู
3 (2-2-5)
1191111 Mathematics for Computer
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3 (2-1-4)
1192613 Basic Principles of Educational Software Development
 หลักการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ทางการศึกษา
3 (3-0-6)
1192113 Computer Language for Education
 ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1193211 Information Algorithms and Data Stuctures
 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1191611 Information Technology Skills Developments
 การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1191112 Theory of Computer
 ทฤษฎีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1193513 Computer Networking for Education
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1193115 Circuit Description and Microcomputer Maintenance
 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1193314 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัลกอลิทึม
3 (2-2-5)
1194313 Hi-Level Language Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2.1.1 กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวด ก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193626 Management Computer Laboratory
 การจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1193222 Knowledge Retrieval and Data Mining
 การสืบค้นความรู้และการทำเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
1194429 Programming Application for School Administration
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1193122 Computer Architecture and System
 ระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1194525 Management and Introduction to Network System
 การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
3 (2-2-5)
1193321 Pascal Programming
 โปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (2-2-5)
1194628  
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1193721 Game and simulation for Learning
 เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1193428 Programming Application for Educational Information System
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1193421 Application Programming for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1193424 Application Programming for Personnel Record and Payroll
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานระเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3 (2-2-5)
1194325  
 การเขียนโปรแกรมจาวาเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1194627 Computer Teaching Method for Shortcomings in Visuals, Audio, Speech Students
 วิธีสอนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การฟัง และ การพูด
3 (2-2-5)
1191521 Internet Technology for Education
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1193427 Multimedia Application
 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
1193422 Computer Application in Physics
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
1194723 Intelligent Media System
 ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
1192623  
 การจัดการความรู้
3 (2-2-5)
1194424  
 การประกอบธุรกิจด้านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1194425 Application Programming for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3 (2-2-5)
1192621 Information System Development in Education
 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1193625  
 การบริหารศูนย์สื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส์
3 (2-2-5)
1193524 Web Programming for Education
 โปรแกรมสร้างเวปเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1193624 Instructional Systems Design and e-learning Management Systems
 การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส์
3 (2-2-5)
1191121 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3 (3-0-6)
1193223 Data and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลแฟ้มข้อมูลและการออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
1193623 Computer System and Application for Educational Technology
 ระบบคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1194223 Expert Database Systems
 ระบบฐานข้อมูลเชี่ยวชาญ
3 (2-2-5)
1194426 Application Programming for School Registration
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1193523 Security Network for Education Network
 ความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายการศึกษา
3 (2-2-5)
1193922  
 การสร้างภาพ ภาพเคลื่อนไหว และรูปแบบสองมิติ,สามมิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1194424 Application Programming for School Libraries
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุดโรงเรียน
3 (2-2-5)
1192621 Information Technology-Based for Learning
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก หมวด ข    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1193831 Seminar on Computer for Education
 สัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1194833 Selecting specific matters relating to the Computer for educational purposes
 การคัดสรรเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1192131  
 กระบวนการคิดและการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1194632  
 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1194631 Computer Learning Management for Basic Education
 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1194634  
 การจัดนิทรรศการเผยแพร่สื่อและวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1194832 Special Project Computer Education
 โครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2 หมวดวิชาชีพครู    33 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1022301 Curriculum and Management of Learning
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1032102 Education Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-0)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    17 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1023620 Methods and Approaches in Teaching Computer
 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117