ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 613410281-เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    130 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    82 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอก(เทคโนโลยีทางการศึกษา)บังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029303 Training Techniques
 เทคนิคการฝึกอบรม
3 (3-0-6)
1029302 Radio and Televition Production for Education
 การผลิตวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029403 Computer for Distance Learning
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล
3 (2-2-5)
1029201 Instructional System Design
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1029321 Basics Audio Media Production
 พื้นฐานการผลิตสื่อเสียง
3 (2-2-5)
1029103 Principles, Theories and Visions in Educational Technology
 หลักการ ทฤษฎีและวิศัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (3-0-6)
1029301 Educational Technology Professional Ethics
 จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 (3-0-6)
1029304 Photographic Technology for Education
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1029202 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipments
 การใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1029402 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและการนาเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเอก(เทคโนโลยีทางการศึกษา)เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029317 Basic Film Production
 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1029318 Short Film Production
 การผลิตหนังสั้น
3 (2-2-5)
1029325 Desktop Publishing Production
 การผลิตต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1029316 Documentary Photography
 การถ่ายภาพสารคดี
3 (2-2-5)
1029320 Introduction Sound Design for Film and Video
 การออกแบบเสียงสาหรับงานภาพยนตร์/วีดิทัศน์ เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1029315 Digital Photography Shooting
 การถ่ายภาพระบบดิจิทัล
3 (2-2-5)
1029310 Photography for learning
 การถ่ายภาพเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1029322 Audio Media Production for Information Presentation
 การผลิตสื่อเสียงเพื่อนาสนอสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1029311 Three-dimensional Media Production
 การผลิตสื่อสามมิติ
3 (2-2-5)
1029323 Usage of Learning Resources on Web
 การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ
3 (2-2-5)
 2.2.3 กลุ่มวิชา(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023311 Data Communication Systems and Computer Network for Education
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023105 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
1023203  
 การออกแบบระบบงานและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023313 Web-Based Instruction
 การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
3 (2-2-5)
1023310 Multimedia Lesson and Electronic Media for Education
 บทเรียนมัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023309 Architecture and Computer Maintenance for Teacher
 สถาปัตยกรรมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับครู
3 (2-2-5)
1023202 Operating Systems and Application Programs in Education
 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023103 Introduction to Algorithms and Computer Programming for Teacher
 อัลกอลิทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครู
3 (2-2-5)
1023318 Introduction to Electronic Circuit Programming to Control for Teacher
 โปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการควบคุมเบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023101 Mathematics for Computer Teachers
 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชา(คอมพิวเตอร์ศึกษา)เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023404 Selected Topic for Computer Education
 คัดสรรเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023205 Introduction to Data Communications and Electronic Circuits for Teachers
 การสื่อสารข้อมูลและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับครู
3 (2-2-5)
1023315 Computer to Design and Create for Education
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์สำหรับการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.5 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023303 Teaching Behaviors in Computer
 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1029404 Educational Innovation and Technology Seminar
 สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-6)
 2.2.6 กลุ่มวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023401 Teaching Computer Education Project
 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1029313 Printed Media for Advertising and Public Relations in Shool
 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1023402 Research and Development into Computer Learning
 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1023312 Computer Graphics Design and Animation for Teacher
 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับครู
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117