ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธšเธฃเธฃเธ“เธฒเธฃเธฑเธเธฉเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ
 สาขาวิชา : 613410271-เธšเธฃเธฃเธ“เธฒเธฃเธฑเธเธฉเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษา (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิศาสตร์ (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    144 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    56 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1031301 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1030301 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1031101  
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    20 หน่วยกิต
 2.1.3.1 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1033501 Internship in Library I
 ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในสถานศึกษา 1
3 (0-0-150)
1033401 Practicum in Library 1
 ฝึกปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 1
1 (0-0-50)
1033502 Internship in Library II
 ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในสถานศึกษา 2
3 (0-0-150)
1033402 Practicum in Library 2
 ฝึกปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 2
1 (0-0-50)
 2.1.3.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)บรรณารักษ์    88 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)บรรณารักษ์    42 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บรรณารักษ์ บังคับ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3015311 ASEAN Information and Services
 สารสนเทศอาเซียนและการบริการ
3 (2-2-5)
3015207 English Language for Librarian Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
3 (2-2-5)
3015372 Digital Libraries
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (2-2-5)
3015204 Development of Information Resources
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2-2-5)
3015308 Information Resources System and Cataloging
 การจัดระบบและการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (2-2-5)
3015371 Educational Technology and Communication Management in Library
 เทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการสื่อสารในห้องสมุด
3 (2-2-5)
1031429 Psychology of Reading
 จิตวิทยาการอ่าน
3 (3-0-6)
3015310 Activities for Reading Promotion
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3 (2-2-5)
3015281 Children and Adolescents Information
 สารสนเทศสำหรับเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
3015203 School Library Management
 การจัดการห้องสมุดโรงเรียน
3 (2-2-5)
3015100 Information Service and Information Resource Usage
 การบริการและการใช้แหล่งสารสนเทศ
3 (2-2-5)
3015283 Reference and Information Service
 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ
3 (2-2-5)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บรรณารักษ์ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3015362 Legal Issues in Librarianship
 กฎหมาย ในวิชาชีพบรรณารักษ์
3 (2-2-5)
3015163 Website Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
3 (2-2-5)
3015167 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
3015164 Database Management in Information Work
 การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
3015205 Enhancement of Reading Habit
 การเสริมสร้างนิสัยในการรักการอ่าน
3 (2-2-5)
3015102 Mass Media and Public Relations for Education
 สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
3015496 Research in Reading and Information Study
 การวิจัยทางการอ่านและสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหาวิชาเอกคู่    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3021100 Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูด 1
3 (2-2-5)
3021105 English Structure and Usage 2
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
3021101 Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูด 2
3 (2-2-5)
3021420 Public Speaking in English
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (2-2-5)
1019406 Camp for English Language Development
 ค่ายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1019401 Material Adaptation and Production
 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา
3 (2-2-5)
1019102 Linguistics for Language Teachers
 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา
3 (2-2-5)
3021312 Reading and interpre tation
 การอ่านและการตีความ
3 (3-0-6)
3022202 Children Literature
 วรรณคดีสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
1019402 English for Basic Education Teachers
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
3021104 English Structure and Usags 1
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
3021318 English in Mass Media 1
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3 (3-0-6)
 2.4 กลุ่มวิชาเนื้อหาวิชาการสอนวิชาเอกคู่    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1019302 Principle and Methods of TEFL
 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
1010401 English Teaching Behavior
 พฤติกรรมการสอนวิชาเอกคู่ (ภาษาอังกฤษ)
3 (2-2-5)
 2.5 กลุ่มวิชาเนื้อหา (เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม)    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025206 Curriculum Development and Learning for Library and English 2
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 2
3 (2-2-5)
1025205 Curriculum Development and Learning for Library and English 1
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเอก 1
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117