ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธ”เธ™เธ•เธฃเธตเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 613410031-เธ”เธ™เธ•เธฃเธตเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    9 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109901 English for Daily Life
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1109902 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109903 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3 (2-2-5)
1109906 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109905 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1109904 Art of Effective Speech
 ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิผล
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1209901 Self-Development for a Happy Life
 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3 (2-2-5)
1209903 Information Literacy Skills for Thinking and Searching
 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า
3 (2-2-5)
1209902 Aesthetics Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1309904 Law and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (2-2-5)
1309901 Society and Natural Resources
 สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
1309902 Social Dynamics
 พลวัตทางสังคม
3 (2-2-5)
1309903 Local Development from King’s Philosophy
 ศาสตร์พระราชา
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1409907 Life and Sustainable Energy Conservation
 ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
3 (2-2-5)
1409901 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
1409904 Health Promotion
 การส่งเสริมสุขภาพ
3 (2-2-5)
1409906 Creative Thinking and Problems Solving in Daily Life
 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
1409903 Pollution and Global Warming Disaster
 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน
3 (3-0-6)
1409902 Technology and Innovation for Local Community
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1409905 Learning in Digital Society with ICT
 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    126 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1030301 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    78 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกบังตับ    48 หน่วยกิต
 2.2.1.1 กลุ่มวิชาทฤษฎี    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3036105 Music Theory 2
 ทฤษฏีดนตรีสากล 2
3 (3-0-6)
3035101 Music Theory 1
 ทฤษฏีดนตรีสากล 1
3 (3-0-6)
3035409 Seminar on Music
 สัมมนาดนตรี
3 (3-0-6)
3036310 Forms and Analysis of Western Music
 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
3 (3-0-6)
3036309 History of Western Music
 ประวัติดนตรีตะวันตก
3 (3-0-6)
3035104 Introduction to Music Computer
 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
3035408 Research in Music
 การวิจัยทางดนตรี
3 (2-2-5)
 2.2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติรวมวง    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3038116 Thai Ensemble 1
 ปฏิบัติร่วมวงดนตรีไทย 1
1 (0-2-1)
3035102 Performance of Folk Music in the Northeast 1
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 1
2 (0-4-2)
3035103 Band Orchestra 1
 ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1
1 (0-2-1)
3035407 Music Presentation
 การเสนอผลงานทางดนตรี
3 (2-2-5)
3036111 Principles of Band Music
 หลักการโยธวาทิต
3 (3-0-6)
3038339 Chorus Vocal 1
 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1
1 (0-2-1)
 2.2.1.3 กลุ่มวิชาปฏับัติเครื่องเอกให้เลือกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3037154 Keyboard Performance 1
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2 (0-4-2)
3037346 String Performance 5
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2 (0-4-2)
3037353  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 6
2 (0-4-2)
3037155 Keyboard Performance 2
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2 (0-4-2)
3037256 Keyboard Performance 3
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
2 (0-4-2)
3037232  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2 (0-4-2)
3037137  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2 (0-4-2)
3037334  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2 (0-4-2)
3037142 String Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2 (0-4-2)
3037340  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2 (0-4-2)
3037251  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 4
2 (0-4-2)
3037359 Keyboard Performance 6
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6
2 (0-4-2)
3037148  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 1
2 (0-4-2)
3037238  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2 (0-4-2)
3037143 String Performance 2
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2 (0-4-2)
3037245 String Performance 4
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
2 (0-4-2)
3037130  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2 (0-4-2)
3037244 String Performance 3
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2 (0-4-2)
3037347 String Performance 6
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2 (0-4-2)
3037149  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 2
2 (0-4-2)
3037358 Keyboard Performance 5
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5
2 (0-4-2)
3037335  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2 (0-4-2)
3037352  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 5
2 (0-4-2)
3037136  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2 (0-4-2)
3037131  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2 (0-4-2)
3037233  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2 (0-4-2)
3037250  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 3
2 (0-4-2)
3037239  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2 (0-4-2)
3037341  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2 (0-4-2)
3037257 Keyboard Performance 4
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
2 (0-4-2)
 2.2.1.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องโท ผู้ไม่เรียนคีย์บอร์ดให้เรียน 1และ 2และเลือกเรียนกลุ่มเดียว    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3037154 Keyboard Performance 1
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2 (0-4-2)
3037137  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2 (0-4-2)
3037143 String Performance 2
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2 (0-4-2)
3037136  
 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2 (0-4-2)
3037142 String Performance 1
 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2 (0-4-2)
3037130  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2 (0-4-2)
3037149  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 2
2 (0-4-2)
3037155 Keyboard Performance 2
 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2 (0-4-2)
3037131  
 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2 (0-4-2)
3037148  
 ปฏิบัติกีต้าร์ 1
2 (0-4-2)
 2.2.1.5 วิชาเอกเลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3038222 Relations between Thailand music with With Western music
 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3 (3-0-6)
3038120 Introduction to Music Appreciation
 ดนตรีวิจักษ์
3 (3-0-6)
3038121 Contemporary Music
 ดนตรีร่วมสมัย
3 (3-0-6)
3038231 Marching and Disply
 ดนตรีสนาม
3 (2-2-5)
3038213 Performance of Folk Music in the Northeast 2
 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 2
2 (0-4-2)
3038324 Introduction to Conducting
 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2 (1-2-3)
3038223 Introduction to Music Instrument Maintenance and Repair
 การเก็บรักษาและการซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น
3 (2-2-5)
3038334 Ensemble 1
 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1
1 (0-2-1)
 2.2.1.6 กลุ่มการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016301 Music Education Curriculum Development of Learning Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
1016401  
 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.1.7 วิชาการสอนวิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1016201 Teaching music for children and music therapy
 การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและดนตรีบำบัด
2 (1-2-3)
1016101 Music Education Concept
 แนวคิดทางดนตรีศึกษา
2 (1-2-3)
 2.2.1.8 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117