ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธˆเธดเธ•เธงเธดเธ—เธขเธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเนเธ™เธฐเนเธ™เธง-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 583410321-เธˆเธดเธ•เธงเธดเธ—เธขเธฒเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเนเธ™เธฐเนเธ™เธง-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400001 Life and Environment
 ชิวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    133 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    48 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000401 Observation and Participation in School Practices
 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
1 (0-2-1)
1028203 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1027303 Educational Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1029301 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1028201 Curriculum Design and Development
 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1013101 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1031301 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1028202 Learning and Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1030201 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1027101 Teachers Professional
 ความเป็นครู
3 (2-2-5)
1000402 Practicum
 การทดลองสอน
1 (0-2-1)
1027102 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
1030401 Research for Learning Development
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1030302 Application of Package for Educational Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023302 Information Technology and Communication for Teacher
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1014306 Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1027401 Education for Sustainable Development
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1014102 Sex Education Around
 เพศศึกษารอบด้าน
3 (2-2-5)
1026301 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1029302 Production and Presentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1028301 Skills for Science Teachers
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1027402 Seminar on Educational Problems and Trends
 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการศึกษา
3 (2-2-5)
1023301 Computer Application in Learning Management
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1010166 Thai Language for Teachers
 ภาษาไทยสำหรับครู
3 (2-2-5)
1019101 English for Education
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000504 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (0-0-300)
1000503 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (0-0-300)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    85 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (บังคับ)    39 หน่วยกิต
 2.2.2 วิชาเอกบังคับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1031106 Individual Inventory Service
 บริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล
3 (2-2-5)
1031105 Principles of Guidance
 หลักการแนะแนว
3 (2-2-5)
1031310 Measurement and Psychological Testing
 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2-5)
1031411 Group Counseling
 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
3 (1-3-4)
1031413 Seminar on Trend of Guidance and Counseling
 สัมมนาแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษา
3 (1-3-4)
1031104 Child and Adolescent Psychology
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1031412 Analysis Curriculum and Guidance Learning Strand
 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว
3 (2-2-5)
1031207 Information service, Placement service and Follow – up Services
 บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผล
3 (2-2-5)
1031208 Counseling Theory
 ทฤษฎีการปรึกษา
3 (3-0-6)
1031103 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
1031309 Processes, Technique and Counseling Skills
 กระบวนการ เทคนิค และทักษะการให้คำปรึกษา
3 (1-3-4)
 2.2.3 วิชาเอกเลือกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1031217 Individual Differential Psychology
 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3 (2-2-5)
1031420 Buddhist Psychology for Counseling
 จิตวิทยาเชิงพุทธเพื่อการให้คำปรึกษา
3 (2-2-5)
1031418 Learning Psychology
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1031102 Personality and Adjustment Psychology
 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1031114 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (2-2-5)
1031419 Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรม
3 (2-2-5)
1031216 Buddhist Psychology
 จิตวิทยาพุทธศาสตร์
3 (2-2-5)
1031215 Psychology in Everyday Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
 2.2.4 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (บังคับ)    36 หน่วยกิต
 2.2.4.1 หมวดความรู้บื้องต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023311 Data Communication Systems and Computer Network for Education
 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023202 Operating Systems and Application Programs in Education
 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023309 Architecture and Computer Maintenance for Teacher
 สถาปัตยกรรมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับครู
3 (2-2-5)
1023105 Laws and Ethics for Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
 2.2.4.2 หมวดการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษาและการเขียนโปแกรม    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023401 Teaching Computer Education Project
 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1023201 Management of Information System for Educational Information
 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023101 Mathematics for Computer Teachers
 คณิตศาสตร์สาหรับครูคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1023203  
 การออกแบบระบบงานและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1023103 Introduction to Algorithms and Computer Programming for Teacher
 อัลกอลิทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหรับครู
3 (2-2-5)
 2.2.4.3 หมวดการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023310 Multimedia Lesson and Electronic Media for Education
 บทเรียนมัลติมีเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1023313 Web-Based Instruction
 การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
3 (2-2-5)
1023312 Computer Graphics Design and Animation for Teacher
 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับครู
3 (2-2-5)
 2.2.5 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1031421 ntegrated Learning Management in Counseling Psychology and Guidance
 บูรณาการจัดการเรียนรู้ในวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
3 (1-3-4)
1023303 Teaching Behaviors in Computer
 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2.6 กลุ่มวิชา เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1023307 Curriculum Development and Learning for Computer Education 2
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2
3 (2-2-5)
1023306  
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1
3 (2-2-5)
1023322 Application of Information Communication Technology for Guidance
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117