ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธžเธฅเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 5234101891-เธžเธฅเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธตเธฌเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102001 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-2)
1101001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1109001 Using Information for Learning
 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2 (1-2-3)
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102002 English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1102004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ
3 (2-2-5)
1102003 Listening and Speaking
 การฟังและการพูด
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200006 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก1)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200001 Art Appreciation
 ศิลปสุนทรีย์
3 (2-2-5)
1200002 Aesthetics of Music
 สุนทรียทางดนตรี
3 (2-2-5)
1200003 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
3 (2-2-5)
 1.5 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก2)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200005 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
1200004 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1300004 Global Society
 วิถีโลก
3 (3-0-6)
1300001 Natural Resources & Environmental Management of Thai
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
3 (3-0-6)
1300002 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1300003 Thai Living
 วิถีไทย
3 (2-2-5)
1300005 Law in Daily Life
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 1.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400005 Exercises for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
1400003 Mathematics and Statistics for Decision Making
 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
2 (1-2-3)
1400004 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
 1.8 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลือก)    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1400001 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
1400006 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
1400007 Nutrition
 โภชนาการ
2 (2-0-4)
1400008 Technology for Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (2-2-4)
1400002 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    126 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอก    76 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานการพลศึกษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1092104 Physical Education Curriculum and Methods
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
2 (2-0-4)
1091102 History and Principle of Physical Education
 ประวัติและหลักการพลศึกษา
2 (2-0-4)
1091101 English for Physical Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
3 (2-2-5)
1094107  
 การสัมมนาทางพลศึกษา
2 (1-2-3)
1093105 Physical Education Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลพลศึกษา
2 (1-2-3)
1091103 Recreation Leadership and Camping
 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
2 (1-2-3)
1093106 Physical Education Research
 การวิจัยทางพลศึกษา
2 (1-2-3)
 2.1.2 กลุ่มพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1093207 Sports Psychology
 จิตวิทยาการกีฬา
2 (2-0-4)
1093206 Sports Nutrition
 โภชนาศาสตร์การกีฬา
2 (2-0-4)
1092204 Physical Fitness Building
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2 (1-2-3)
1092203 Sports Kinesiology
 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา
3 (2-2-5)
1093205 Physiology of Exercises and Sports
 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
3 (2-2-5)
1091201 Human Growth and Development of Human
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
2 (2-0-4)
1093208 Sports Medicine
 กีฬาเวชศาสตร์
2 (1-2-3)
1091202 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3 (2-2-5)
 2.1.3 กลุ่มทักษะการสอน บังคับ    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091302 Football
 ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1092304 Volleyball
 วอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1091303 Basketball
 บาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1092305 Takraw
 ตะกร้อ
2 (1-2-2)
1091301 Track and Field
 กรีฑา
2 (1-2-3)
1092306 Muaythai
 มวยไทย
2 (1-2-2)
1093307 Swimming
 ว่ายน้ำ
2 (1-2-3)
 2.1.4 กลุ่มทักษะการสอน เลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1092339 Hockey
 ฮ้อกกี้
2 (1-2-3)
1092316 Golf
 กอล์ฟ
2 (1-2-3)
1092318 Gymnastics
 ยิมนาสติก
2 (1-2-3)
1092335 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
2 (1-2-3)
1092337 Futsal
 ฟุตซอล
2 (1-2-3)
1092323 Shooting
 ยิงปืน
2 (1-2-3)
1092320 Taekwondo
 เทควันโด
2 (1-2-3)
1092338 Sepak Takraw
 เซปัคตะกร้อ
2 (1-2-3)
1092341 Netball
 เน็ตบอล
2 (1-2-3)
1092312 Badminton
 แบดมินตัน
2 (1-2-2)
1092328 Chess
 หมากรุก
2 (1-2-3)
1092332 Diving
 กระโดดน้ำ
2 (1-2-3)
1092315 Boxing
 มวยสากล
2 (1-2-3)
1092322 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
2 (1-2-3)
1092325 Aikido
 ไอกิโด
2 (1-2-3)
1092330 Snooker
 สนุ้กเกอร์
2 (1-2-3)
1092342 Baseball
 เบสบอล
2 (1-2-3)
1092313 Tennis
 เทนนิส
2 (1-2-3)
1092321 Patangue
 เปตอง
2 (1-2-3)
1092340 Water Polo
 โปโลน้ำ
2 (1-2-3)
1092327 Wrestling
 มวยปล้ำ
2 (1-2-3)
1092334 Handball
 แฮนด์บอล
2 (1-2-3)
1092319 Judo
 ยูโด
2 (1-2-3)
1092326 Cycling
 จักรยาน
2 (1-2-3)
1092329 Fencing
 ดาบสากล
2 (1-2-3)
1092331 Bowling
 โบว์ลิ่ง
2 (1-2-3)
1092333 Pencaksilak
 ปัญจักสีลัต
2 (1-2-3)
1092336 Softball
 ซอฟท์บอล
2 (1-2-3)
1092311 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
2 (1-2-3)
1092317 Sport Dance
 ลีลาศ
2 (1-2-3)
1092314 Squash
 สควอทซ์
2 (1-2-3)
1092324 Archery
 ยิงธนู
2 (1-2-3)
 2.1.5 กลุ่มกิจกรรมการละเล่น วัฒนธรรม บริหารกายและใช้จังหวะ บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091401 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
2 (1-2-3)
 2.1.6 กลุ่มกิจกรรมการละเล่น วัฒนธรรม บริหารกายและใช้จังหวะ เลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1092417 Indigenous Sport and Games
 กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
2 (1-2-3)
1092418 Self Defence
 ศิลปะการป้องกันตัว
2 (1-2-3)
1092420 Calisthnies for Elderly
 การบริหารสำหรับผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1092415 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
2 (1-2-2)
1092413 Games
 เกม
2 (1-2-3)
1092419 Calisthenics for Woman
 กายบริหารสำหรับผู้หญิง
2 (1-2-3)
1092412 Body Conditioning
 กายบริหารกาย
2 (1-2-3)
1092414 Calisthenics Rhythm
 การบริหารประกอบดนตรี
2 (1-2-3)
1092416 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
2 (1-2-3)
1092411 Sword and Poles Fighting
 กระบี่กระบอง
2 (1-2-3)
 2.1.7 กลุ่มการบริหารจัดการ บังคับ    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1092501 Physical Education and Health Education Management in School
 การบริหารจัดการพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน
2 (1-2-3)
 2.1.8 กลุ่มการบริหารจัดการ เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1094514 Sport Business
 ธุรกิจการกีฬา
2 (1-2-3)
1094516 Tennis Management
 การจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-3)
1094522 Valleyball Management
 การจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
2 (1-2-3)
1094525 Elderly Rehabilitation Management
 การบริหารจัการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
2 (1-2-3)
1094523 Track and Field Management
 การบริหารจัดการกรีฑา
2 (1-2-3)
1094515 Golf Management
 การจัดการกีฬากอล์ฟ
2 (1-2-3)
1094519 Taekwondo Management
 การจัดการกีฬาเทควันโด
2 (1-2-3)
1094520 Football Management
 การจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-3)
1094511 Recreation Management in School and Community
 การบริหารนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1094512 Physical Education Management for Special Child
 การจัดการพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
2 (1-2-3)
1094524 Phyaical Therapy Management
 การบริหารจัดการด้านกายภาพบำบัด
2 (1-2-3)
1094517 Muaythai Boxing Management
 การจัดการกีฬามวยไทย
2 (1-2-3)
1094521 Basketball Management
 การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2 (1-2-3)
1094513 Exercise for Health Business
 ธุรกิจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-2)
1094518 Boxing Management
 การจัดการกีฬามวยสากล
2 (1-2-3)
 2.1.9 กลุ่มกิจกรรมเสริม    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1093611 Advanced Unit Leader Training for Scout (Course A.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
2 (1-2-3)
1093613 Girl Guide
 ผู้บำเพ็ญประโยชน์
2 (1-2-3)
1093612 Youth Red Cross
 ยุวกาชาด
2 (1-2-3)
 2.2 หมวดวิชาชีพครู    33 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาการศึกษาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1042104 Measurement and Educational Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Thai Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1021205 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
1022301 Principle of Learning Management
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1051203 Guidance Peychology for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1032102 Innovation and Informaion Technology in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1061101 English for Educations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1011107 Management to Classroom
 การบริหารจัดการห้องเรียน
3 (2-2-5)
1043408 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาการศึกษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1083601 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1011501 Philosophy and Principles of Non-Formal Education
 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ
3 (3-0-6)
1093601 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
1051103 Psychology of Child and Adolescence
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-5)
1023201  
 การจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตร
3 (2-2-5)
1032102 Education Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-0)
1074101  
 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
1073501 Parents Guidance for Early Childhood
 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2 (1-2-3)
1194117 Computer Assisted Instructional Development
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1134601  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
1014902 Seminar in Educational Problems
 สัมมนาปัญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
1093615 Recreation Management in School and Community
 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2 (1-2-3)
1113103 Evolution in Mathematics
 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
1072311  
 ศิลปะสำหรับครู
2 (1-2-3)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
1023301 Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (2-2-5)
1033505 Production and Pressentation of Educational Multimedia
 การผลิตและนำเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1134602  
 การสอนวิทยาศาสตร์ 2
3 (2-2-5)
1023210 Curriculum Developing for Elementary Education
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2 (1-2-3)
1114303  
 โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ทุกช่วงชั้น
3 (2-2-5)
1031203 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
3 (2-2-5)
1093614  
 พลศึกษาและสุขศึกษาสำหรับครู
2 (1-2-3)
 2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    17 หน่วยกิต
 2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับ    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 Practicum 1
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (0-0-60)
1023827 Practicum 2
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (0-0-60)
1023618 Methods and Approachs in Teaching Physical Education
 พฤติกรรมการสอนพลศึกษา
3 (2-2-5)
1004802 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
5 (0-0-450)
1004801 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5 (0-0-450)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117