ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 623110211-เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097102 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097201 English Usage for Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1097101 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
1097301 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (บังคับ)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097304 Aesthetic
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (บังคับ)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097103 Potency Citizenship
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
1097303 The King Wisdom for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1097302 Health Promotion and Care
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
1097202 Logical Thinking
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (2-2-5)
1097203 21st Century Skills for Living and Occupations
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    106 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1099102 Language for Communication
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
1099201 Instructional Science
 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099203 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099103 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1099101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
1099402 Individual Development Plan
 ครุนิพนธ์
1 (0-2-1)
1099204 Education Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1099301 Research and Development in Innovation and Learning
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1099202 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 2.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1099302 Internship 3
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 (0-0-90)
1099105 Internship 1
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 (0-0-90)
1099401 Internship 4
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (0-0-290)
1099205 Internship 2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (0-0-90)
 2.2 กลุ่มวิชาเอก    66 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) บังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013109 Thailand Geography
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (2-2-5)
1013302 Buddhism Dhamma and Dhammology
 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
3 (2-2-5)
1013112 Thai politics
 การเมืองการปกครองไทย
3 (2-2-5)
1013115 Principle of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (2-2-5)
1013201 Religions Study
 ศาสนศึกษา
3 (2-2-5)
1013210 Geography Instruments and Geoinformatics
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3 (2-2-5)
1013213 Basic Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (2-2-5)
1013105 South-East Asia History
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (2-2-5)
1013218 Basic Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
1013108 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (2-2-5)
1013416 Digital Society Culture
 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
3 (2-2-5)
1013211 Environment and Population Study
 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
3 (2-2-5)
1013206 Global Civilization
 อารยธรรมโลก
3 (2-2-5)
1013104  
 ประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013322 Educational Science in Social Study Teaching
 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013321 Action Research for Social Study
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013419 Thailand and The world economy
 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3 (2-2-5)
1013317 Innovations and Digital Media for Social Study
 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013403 Ethics Morality Moral
 จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม
3 (2-2-5)
1013320 Social Study Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1013307 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1013414 Globalization
 ความเป็นสกลทรรศน์
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117