เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : การจัดการการกีฬา   
  583110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)1274 2.00
  613110291-การจัดการการกีฬา (Program in Sports Management)304 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา   
  583110331-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)1314 2.00
  613110331-วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)304 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ   
  หลักสูตร : การประถมศึกษา   
  583410311-การประถมศึกษา (Elementary Education)1685 2.00
  613410311-การประถมศึกษา (Elementary Education)305 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  4934101861-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  5034101861-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  5134101861-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  5234101861-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  533410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  563410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1725 2.00
  573410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1675 2.00
  613410111-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)305 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาพิเศษ   
  4934101821-การศึกษาพิเศษ (Special Education)1635 2.00
  5034101821-การศึกษาพิเศษ (Special Education)05 2.00
  5134101821-การศึกษาพิเศษ (Special Education)1635 2.00
  5234101821-การศึกษาพิเศษ (Special Education)1635 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาพิเศษ   
  533410101-การศึกษาพิเศษ (Special Education)1635 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาพิเศษและภาษาไทย   
  573410241-การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (Special Education Thai Language Teaching)1755 2.00
  613410241-การศึกษาพิเศษและภาษาไทย (Special Education Thai Language Teaching)305 2.00
  หลักสูตร : การสอนภาษาจีน   
  573410231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)1675 2.00
  613410231-การสอนภาษาจีน (Chinese Language Teaching)305 2.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์   
  4934101401-คณิตศาสตร์ (Mathematics)05 2.00
  5034101401-คณิตศาสตร์ (Mathematics)05 2.00
  5134101401-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1635 2.00
  5234101401-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1635 2.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์   
  533410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1635 2.00
  563410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1715 2.00
  573410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1685 2.00
  583410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)1685 2.00
  613410041-คณิตศาสตร์ (Mathematics)305 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  4934101441-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1655 2.00
  5034101441-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  5134101441-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  5234101441-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  533410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  563410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1705 2.00
  573410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  583410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)16910 2.00
  613410081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)305 2.00
  หลักสูตร : เคมี   
  4934101411-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  5034101411-เคมี (Chemistry)05 2.00
  5134101411-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  5234101411-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  หลักสูตร : เคมี   
  533410051-เคมี (Chemistry)1635 2.00
  563410051-เคมี (Chemistry)1685 2.00
  573410051-เคมี (Chemistry)1675 2.00
  613410051-เคมี (Chemistry)305 2.00
  หลักสูตร : จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  583410321-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ()1725 2.00
  613410321-จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ()305 2.00
  หลักสูตร : ชีววิทยา   
  4934101421-ชีววิทยา (Biology)1635 2.00
  5034101421-ชีววิทยา (Biology)05 2.00
  5134101421-ชีววิทยา (Biology)1635 2.00
  5234101421-ชีววิทยา (Biology)1635 2.00
  หลักสูตร : ชีววิทยา   
  533410061-ชีววิทยา (Biology)1635 2.00
  563410061-ชีววิทยา (Biology)1705 2.00
  573410061-ชีววิทยา (Biology)1675 2.00
  613410061-ชีววิทยา (Biology)305 2.00
  หลักสูตร : ดนตรีศึกษา   
  4934101041-ดนตรีศึกษา (Music Education)2065 2.00
  5034101041-ดนตรีศึกษา (Music Education)05 2.00
  5134101041-ดนตรีศึกษา (Music Education)1545 2.00
  5234101041-ดนตรีศึกษา (Music Education)1545 2.00
  หลักสูตร : ดนตรีศึกษา   
  533410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1545 2.00
  563410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1645 2.00
  573410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)1655 2.00
  613410031-ดนตรีศึกษา (Music Education)305 2.00
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   
  583410281-เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ()1695 2.00
  613410281-เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ()305 2.00
  หลักสูตร : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ   
  563410221-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Library Education)1865 2.00
  หลักสูตร : บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ   
  583410271-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ ()1835 2.00
  613410271-บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ (Bachelor of Education (Library Education and English))305 2.00
  หลักสูตร : พลศึกษา   
  4934101891-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1635 2.00
  5034101891-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)05 2.00
  5134101891-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1655 2.00
  5234101891-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1655 2.00
  หลักสูตร : พลศึกษา   
  573410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1675 2.00
  593410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)1675 2.00
  613410341-พลศึกษา (Physical Education and Sports Management)305 2.00
  หลักสูตร : พลศึกษาและการจัดการกีฬา   
  533410121-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1655 2.00
  563410121-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)1685 2.00
  หลักสูตร : ฟิสิกส์   
  4934101431-ฟิสิกส์ (Physics)1645 2.00
  5234101431-ฟิสิกส์ (Physics)1645 2.00
  หลักสูตร : ฟิสิกส์   
  533410071-ฟิสิกส์ (Physics)1645 2.00
  563410071-ฟิสิกส์ (Physics)1725 2.00
  573410071-ฟิสิกส์ (Physics)1684 2.00
  613410071-ฟิสิกส์ (Physics)305 2.00
  หลักสูตร : ภาษาไทย   
  4934101011-ภาษาไทย (Thai)1635 2.00
  5034101011-ภาษาไทย (Thai)05 2.00
  5134101011-ภาษาไทย (Thai)1635 2.00
  5234101011-ภาษาไทย (Thai Language)1635 2.00
  หลักสูตร : ภาษาไทย   
  533410011-ภาษาไทย (Thai Language)1635 2.00
  563410011-ภาษาไทย (Thai Language)1755 2.00
  573410011-ภาษาไทย (Thai Language)1695 2.00
  613410011-ภาษาไทย (Thai Language)305 2.00
  หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ   
  4934101021-ภาษาอังกฤษ (English)1635 2.00
  5034101021-ภาษาอังกฤษ (English)05 2.00
  5134101021-ภาษาอังกฤษ (English)1635 2.00
  5234101021-ภาษาอังกฤษ (English)1635 2.00
  หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ   
  533410021-ภาษาอังกฤษ (English)1635 2.00
  563410021-ภาษาอังกฤษ (English)1665 2.00
  573410021-ภาษาอังกฤษ (English)1685 2.00
  613410021-ภาษาอังกฤษ (English)305 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตร์   
  4934101471-วิทยาศาสตร์ (Science)1635 2.00
  5034101471-วิทยาศาสตร์ (Science)05 2.00
  5134101471-วิทยาศาสตร์ (Science)1635 2.00
  5234101471-วิทยาศาสตร์ (Science)1635 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตร์   
  533410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1635 2.00
  563410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1705 2.00
  573410091-วิทยาศาสตร์ (Science)1675 2.00
  613410091-วิทยาศาสตร์ (Science)305 2.00
  หลักสูตร : สังคมศึกษา   
  563410211-สังคมศึกษา (Socail Studies)1705 2.00
  573410211-สังคมศึกษา (Social Studies)1675 2.00
  613410211-สังคมศึกษา (Social Studies)305 2.00
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศิลป์   
  573410251-อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)1675 2.00
  583410251-อุตสาหกรรมศิลป์(ไม่มีเล่มหลักสูตรรองรับ) (Industrial Arts)05 2.00
  613410251-อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts)305 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : การจัดการการกีฬา   
  583510292-การจัดการการกีฬา ()04 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตร์การกีฬา   
  583510332-วิทยาศาสตร์การกีฬา ()04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.บป.   
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  5036101862-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)05 2.00
  5136101862-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)545 2.00
  5236101862-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  533610112-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)1635 2.00
  หลักสูตร : การศึกษาพิเศษ   
  543610102-การศึกษาพิเศษ (Special Education)05 2.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์   
  543610042-คณิตศาสตร์ (Mathematics)05 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  5236101442-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  533610082-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)1675 2.00
  หลักสูตร : พลศึกษาและการจัดการกีฬา   
  543610122-พลศึกษาและการจัดการกีฬา (Physical Education and Sports Management)05 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  5143101863-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)05 2.00
  5143101863-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)05 2.00
  5143101863-การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)05 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ   
  หลักสูตร : :-   
  4970109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  4970109991-ป.บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  4970109991-ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  หลักสูตร : โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง   
  577010261-วิชาชีพครู ()402 2.00
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  49701010141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  49701010141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  52701010141-วิชาชีพครูNot use (Teaching Profession)02 2.00
  537010141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  5370101411-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : :-   
  5071109993-ป.บัณฑิต (สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ) ()02 2.00
  5071109993-ป.บัณฑิต (สาขาการสอนคอมพิวเตอร์ ) ()02 2.00
  5071109993-ป.บัณฑิต (สาขาการสอนปฐมวัย เข้า) ()02 2.00
  5071109993-ป.บัณฑิต (สาขาการสอนภาษาอังกฤษ) ()02 2.00
  5071109993-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  5071109993-ป.บัณฑิต (สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ) ()02 2.00
  หลักสูตร : การบริหารการศึกษา   
  51711010153-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  52711010153-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) เข้า 2/2551 ()02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) เข้า 2/2551 ()02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย) เข้า 2/2551 ()02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) เข้า 2/2551 ()02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (เน้นการศึกษาปฐมวัย) ()02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (เน้นภาษาอังกฤษ) (Teaching Profession)02 2.00
  51711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) เข้า 2/2551 ()02 2.00
  52711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย) เข้า 2/52 (Curriculum and Instruction)02 2.00
  52711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) เข้า 2/52 (Curriculum and Instruction)02 2.00
  52711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) เข้า 2/52 (Curriculum and Instruction)02 2.00
  52711010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) เข้า 2/52 (Curriculum and Instruction)02 2.00
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  50711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  50711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  50711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  51711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  52711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  52711010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  5371101401-วิชาชีพครู (Teaching Profession)301 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : การบริหารการศึกษา   
  52721010157-การบริหารการศึกษาNot use (Educational Administration)02 2.00
  53721010157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 2.00
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  51721010147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  52721010147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)0 2.00
  53721010147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)30 2.00
  537210147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)302 2.00
  577210147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)402 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ ภาคค่ำ   
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  537310147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)30 2.00
  537310147-วิชาชีพครู (Teaching Profession)0 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ภาคค่ำ   
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  52751010143-วิชาชีพครู (Teaching Profession)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ภาคปกติ   
  หลักสูตร : วิชาชีพครู   
  567610141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)304 2.00
  587610141-วิชาชีพครู (Teaching Profession)04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  หลักสูตร : :-   
  4980109991-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  4980109991-การศึกษาพิเศษ (Special Education)02 3.00
  4980109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  4980109991-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  4980109991-การศึกษาพิเศษ (Special Education)02 3.00
  4980109991-การส่งเสริมสุขภาพ ()02 3.00
  4980109991-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ()02 3.00
  4980109991-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  4980109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  4980109991-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  4980109991-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  5080109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  5080109991-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  5080109991-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)02 3.00
  5080109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  5080109991-เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ()02 3.00
  5080109991-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  5080109991-การส่งเสริมสุขภาพ ()02 3.00
  5080109991-การศึกษาพิเศษ (Special Education)02 3.00
  5180109991-วิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงเคมี) ()02 3.00
  5180109991-หลักสูตรและการสอน ()02 3.00
  5180109991-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  5180109991-หลักสูตรและการสอน (ต่อเนื่อง) ()02 3.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  578010201-การบริหารจัดการการศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : การศึกษาปฐมวัย   
  508010161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  508210161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตรศึกษา   
  578010511-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน วิชาชีพครู)702 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  598010161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  548010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  578010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)02 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  578010561-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)612 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  538010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  578010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา ()362 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรศึกษา   
  598010301-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  598510301-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรศึกษา   
  578010501-วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) (แผน วิชาชีพครู)612 3.00
  หลักสูตร : สังคมศึกษา   
  598010571-สังคมศึกษา (Social Studies) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  หลักสูตร : สังคมศึกษา แผน ก.   
  598010351-สังคมศึกษา แผน ก. () (แผน ก)422 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  548010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  568010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)452 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  578010521-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : การบริหารการศึกษา   
  51811010157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  52811010157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  52811010157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  5381101571-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  5381101572-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  52811010207-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)392 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  51811010167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  52811010167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics)452 3.00
  538110167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)452 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  51811010177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  51811010177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  52811010177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  52811010177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  52811010177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  538110177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  5381101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  5381101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน   
  5281101207-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : :-   
  5182109993-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  528210197-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  หลักสูตร : การบริหารการศึกษา   
  51821010153-หลักสูตรและการสอน ()02 3.00
  518210157-หลักสูตรและการสอน ()02 3.00
  548210157-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)422 3.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  4980109991-การบริหารการศึกษา (Educational Administration)02 3.00
  568210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)482 3.00
  5782102071-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)482 3.00
  5782102072-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)482 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตรศึกษา   
  598210517-คณิตศาสตรศึกษา () (แผน วิชาชีพครู)702 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  508210163-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  548210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)452 3.00
  578210167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน ก)452 3.00
  598210167-คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  548210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  568210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)452 3.00
  578210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)392 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  588210567-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน วิชาชีพครู)552 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  52821010173-วิจัยและประเมินผลการศึกษาNot use (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  52821010173-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  52821010173-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  52821010173-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  548210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  568210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)422 3.00
  5782101771-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน ก)422 3.00
  5782101772-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  578210537-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation) (แผน วิชาชีพครู)522 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรศึกษา   
  578210307-วิทยาศาสตรศึกษา ()02 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรศึกษา   
  598210507-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  หลักสูตร : สังคมศึกษา   
  598210577-สังคมศึกษา () (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  หลักสูตร : สังคมศึกษา แผน ก.   
  598210357-สังคมศึกษา () (แผน ก)02 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  548210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)422 3.00
  568210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)452 3.00
  5782101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน ก)452 3.00
  5782101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  578210527-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction) (แผน วิชาชีพครู)582 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน   
  5282101203-หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ สควค.   
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  618510161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) (แผน สค.วค.)02 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  568510081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)662 3.00
  578510081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)612 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรศึกษา   
  608510301-วิทยาศาสตรศึกษา () (แผน สค.วค.)02 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ สควค.   
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  568610087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน สค.วค.)602 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน   
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  568710187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)452 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ   
  หลักสูตร : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
  579010541-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน ก)602 2.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  559010201-การบริหารจัดการการศึกษา ()02 2.00
  569010201-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  549010161-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  549010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  559010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  569010081-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  539010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation)572 3.00
  549010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation)572 3.00
  569010171-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation)542 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
  579010551-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ()02 2.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  539010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  569010181-หลักสูตรและการเรียนการสอน ()632 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  519110207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  529110207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  539110207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)632 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  529110167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)02 3.00
  539110167-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)632 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  529110177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)02 3.00
  539110177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)572 3.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  529110187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  539110187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ   
  หลักสูตร : :-   
  5092109993-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  หลักสูตร : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
  579210547-การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Educational Management for Local Development) (แผน ก)602 2.00
  หลักสูตร : การบริหารจัดการการศึกษา   
  51921010203-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  52921010203-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)02 3.00
  52921010203-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)02 3.00
  549210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)272 3.00
  559210207-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management)602 3.00
  5692102071-การบริหารจัดการการศึกษา (Educational Management) (แผน ก)602 3.00
  5692102072-การบริหารจัดการการศึกษา ()02 3.00
  หลักสูตร : คณิตศาสตร์ศึกษา   
  52921010163-คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education)632 3.00
  หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ศึกษา   
  559210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)572 3.00
  569210087-คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (แผน ก)572 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและประเมินผลการศึกษา   
  52921010173-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)572 3.00
  549210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational and Research and Evaluation)572 3.00
  569210177-วิจัยและประเมินผลการศึกษา (Educational Research and Evaluation) (แผน ก)542 3.00
  หลักสูตร : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
  579210557-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development)662 2.00
  หลักสูตร : หลักสูตรและการเรียนการสอน   
  549210187-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  5692101871-หลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)662 3.00
  5692101872-หลักสูตรและการเรียนการสอน ()02 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117